تجاري سازي نوآوري

باورهای رایج مبنی بر نقش مسلط دو مدل خطی: 1) تحقیق و توسعه (شامل سه مرحله تحقیق بنیادی، تحقیق کاربردی و توسعه) و 2) برنامه رسمی کسب و کار (بیزنس پلان) می باشد. باور رایج آن است که «دره مرگ سرمایه گذاری» فاصله بین تحقیق و توسعه و برنامه کسب کار است. فرایند تجاری سازی نوآوری نشان می دهد که باور های رایج بر پایه استفاده «خارج از بافتاری» از دو مدل تحقیق و توسعه و برنامه رسمی کسب و کار استوار هستند و در نتیجه، نتیجه گیری های ارائه شده در باورهای رایج پا در واقعیت های عینی ندارند و در عمل می توانند ما را به خطا ببرند. در این راستا دو ساختار نو برای تجاری سازی نوآوری پیشنهاد می شود: ساختار اول مدل کوه یخ نوآوری است که شامل چهار بخش است: تکنولوژی، بازار، نیروی انسانی و سازمان. در این مدل 12 منبع ایده وجود دارد که تحقیق و توسعه یکی از این منبع های ایده است و نه این که منبع ایده واحد باشد. در همین بستر مدل اجرایی کسب و کار بررسی می شود که ساختاری غیر خطی برای بررسی پیش نگری عملکرد تجاری سازی ارائه می دهد.

در این کارگاه که توسط دكتر داريوش محجوبي در تاریخ 3/9/93 در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار گردید به تجاري سازي نوآوري در ایران پرداخته شد.

اشتراک گذاری