گزارش بررسی افق 2020 اتحادیه اروپا از منظر پژوهش و نوآوری

چارچوب برنامه ها كه به اختصار FP:Framework Program ناميده مي شود، توسط اتحادیه اروپا و به منظور تحقيق و توسعه فناوري طراحی گشته است. این چارچوب، برنامه و بودجه اي است كه توسط اتحاديه اروپا و به منظور حمايت، تشويق و انجام تحقيقات در منطقه تحقيقاتي اتحادیه اروپا ايجاد شده است.  چارچوب برنامه ها تحت پوشش دوره هاي سه، چهار و شش ساله بود اما ازFP7   به بعد، این مدت زمان به 7  سال افزایش یافت.

AttachmentSize
FP7 & H2020_Beig & moosakhani.pdf2.07 MB

اشتراک گذاری