بازاریابی الکترونیکی: مزایا، روشها و روند جهانی

گسترش سريع اينترنت و نفوذ آن به ويژه در حيطه فعاليت هاي اقتصادي، موجب پيدايش كسب و كارهاي الكترونيكي و از آن جمله، بازاريابي الكترونيكي شده است. هدف اصلي اين مقاله، تبيين ميزان اهميت بازاريابي الكترونيكي در مقايسه با ساير روش هاي بازاريابي است. در اين راستا، مفهوم دقيق و ابعاد بازاريابي الكترونيكي با تاكيد بر بازاريابي اينترنتي (به عنوان زيرشاخه اي از آن) تعيين شده است. بر اساس ابعاد تعيين شده، نقاط قوت بازاريابي الكترونيكي به تفكيك سه كانال ارتباط، مبادله و توزيع، مورد مطالعه قرار گرفته اند.

AttachmentSize
PDF icon e-marketing.pdf251.75 KB

اشتراک گذاری