ارائه مدل مناسب براي انتقال فناوري در صنايع برترICT مورد مطالعاتي : محصول STM 16

صنعت ICT و اغلـب محصـولات آن جـزو صـنايع پيچيـده و داراي فناوري هاي برتر هستند. اين پيچيدگي باعث شده اسـت شـركت هـاي كوچك و متوسط به دليل كمبود دانش به تنهايي توانايي توليد اين نوع محصــولات را نداشــته و نيازمنــد اســتفاده از همكــاري فناورانــه بــا صاحبان دانش و فناوري اين حوزه باشند. اين پـژوهش، بـا مـروري جامع بر مقالات حوزه مديريت فناوري در بازه 10 ساله اخير، عوامـل تاثير گذار بر موفقيت در انتقال فناوري را استخراج كرده است .

AttachmentSize
PDF icon STM 16 Commercialization.pdf321.25 KB

اشتراک گذاری