آشنایی با مجوزهای نرم افزارهای آزاد/متن باز

امروزه فناوری اطلاعات به عنوان یکی از مهم ترین زیرساختهای توسعه در کشورهای دنیا شناخته شده است. رشد روزافزون این فناوری در کشورهای توسعه یافته، شکاف دیجیتال بین این کشورها و کشورهای در حال توسعه را افزایش می دهد. یکی از حوزه هایی که در رشد فناوری اطلاعات در دنیا تاثیر بسزایی داشته، مقوله نرم افزارهای آزاد/متن باز است. جنبش نرم افزارهای آزاد/متن باز پس از 20 سال تلاش برای آزادی نرم افزار در سراسر دنیا امروزه به رشد و بالندگی رسیده است و باعث پیشرفت و تحولی عمیق ئر حوزه فناوری اطلاعات شده است. کشورهای اتحادیه اروپا، چین، ژاپن، برزیل، آرژانتین، پرو، آفریقای جنوبی و حتی افغانستان برنامه های مدونی برای بکارگیری و توسعه این نرم افزارها جهت نیل به اهداف خود اعلام کردند، کسانی که به این نرم افزارها به دیده تردید می نگریستند، پی به اهمیت آن در سیاست گذاری توسعه فناوری اطلاعات در کشورها بردند. این گونه سیسات¬گذاری نیازمند همکاری و هماهنگی ارکان مختلف دولت در راستای تحقق آنهاست. با توجه به جوان بودن این حرکت در کشور لزوم فرهنگ سازی و تولید محتویات آموزشی ضروری به نظر می رسد. در همین راستا کتاب حاضر با پوشش دادن طیف وسیعی از مخاطبین این حوزه مانند مدیران، کارشناسان رسته فرابری داده ها، کاربران نهایی، دانشجویان، توسعه دهندگان و برنامه نویسان تهیه گردیده است. امید است این مجموعه کتابها بتواند کمکی در جهت بالابردن آگاهی عمومی جامعه در حوزه نرم افزارهای آزاد/متن باز باشد.

Pages