شناسایی عوامل تاثیرگذار بر کارآفرینی دیجیتالی در شرکتهای کوچک و متوسط

كارآفرینی دیجيتال شكل جدیدی از کارآفرینی است که از هم افزایی بين فناوری اطلاعات و ارتباطات و تغيير پارادایم تراکنش­های اقتصادی پدید آمده است. در این مقاله، عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی دیجيتال روی شرکتهای کوچک و متوسطی که کسب وکار دیجيتالی موفقی داشته اند، شناسایی شده است. روش تحقيق استفاده شده در این مقاله مطالعه موردی کاربردی است. بدین منظور، عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی دیجيتال بر اساس مدل GEM و آمادگی الكترونيكی انتخاب شدند و آن دسته از عوامل که دارای پایه علمی قوی تری بودند در مقاله گنجانده شدند.

تدوین و پیاده سازی قراردادهای امتیاز تکنولوژی

حضور بازيگران تأثيرگذار ميدان رقابت جهاني، در عصر انقلاب تكنولوژي، نياز به رعايت قواعد جديدي دارد. يكي از اين قواعد كه به واسطه ماهيت منحصر به فرد تكنولوژي، اهميت فزوني يافته است، حقوق مالكيت معنوي است كه حمايت از سرمايه­­گذاري­هاي مادي و معنوي خالقان تكنولوژي را در پي دارد. شكل­ گيري توافق­نامه­ هاي جديد بين ­المللي، مانند "تريپز"(ابعاد تجاري حقوق مالكيت معنوي) كه امضاي آن پيش­ نياز پيوستن كشورها به سازمان تجارت جهاني مي ­باشد، تقويت هر چه بيشتر حقوق مربوطه را در پي داشته است.

بازاریابی الکترونیکی: مزایا، روشها و روند جهانی

گسترش سريع اينترنت و نفوذ آن به ويژه در حيطه فعاليت هاي اقتصادي، موجب پيدايش كسب و كارهاي الكترونيكي و از آن جمله، بازاريابي الكترونيكي شده است. هدف اصلي اين مقاله، تبيين ميزان اهميت بازاريابي الكترونيكي در مقايسه با ساير روش هاي بازاريابي است. در اين راستا، مفهوم دقيق و ابعاد بازاريابي الكترونيكي با تاكيد بر بازاريابي اينترنتي (به عنوان زيرشاخه اي از آن) تعيين شده است. بر اساس ابعاد تعيين شده، نقاط قوت بازاريابي الكترونيكي به تفكيك سه كانال ارتباط، مبادله و توزيع، مورد مطالعه قرار گرفته اند.

Pages