ارائه مدل مناسب براي انتقال فناوري در صنايع برترICT مورد مطالعاتي : محصول STM 16

صنعت ICT و اغلـب محصـولات آن جـزو صـنايع پيچيـده و داراي فناوري هاي برتر هستند. اين پيچيدگي باعث شده اسـت شـركت هـاي كوچك و متوسط به دليل كمبود دانش به تنهايي توانايي توليد اين نوع محصــولات را نداشــته و نيازمنــد اســتفاده از همكــاري فناورانــه بــا صاحبان دانش و فناوري اين حوزه باشند. اين پـژوهش، بـا مـروري جامع بر مقالات حوزه مديريت فناوري در بازه 10 ساله اخير، عوامـل تاثير گذار بر موفقيت در انتقال فناوري را استخراج كرده است .

الگوي جامع تجاري سازي فناوري در پژوهشگاههاي دولتي ایران

با نگاهي به عملکرد پژوهشگاههاي دولتي ایران در سالهاي گذشته مي ­توان دریافت که برخلاف توانمندي­هاي فراوان در توسعه فناوري، بسیاري از آنها در امر تجاري­ سازي فناوري ناموفق عمل کرده­ اند. از این رو هدف اصلي این تحقیق، ارایه الگویي جهت تبیین تجاري سازي فناوري در پژوهشگاه­هاي دولتي و ارایه توصیه­ ها و ملاحظاتي به مدیران و سیاست گذاران فعال در عرصه توسعه علم و فناوري کشور جهت افزایش موفقیت تجاري­ سازي فناوري در پژوهشگاههاي کشور است. در این تحقیق با استفاده از روش تحقیق مطالعه موردی، با انجام بیست و چهار مطالعه موردي در شش پژوهشگاه دولتي ایران، الگویي براي تجاري سازي فناوري در پژوهشگاه هاي دولتي ارایه شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که الگوي تجاري سازي فناوري در پژوهشگاه هاي دولتي داراي چهار عنصر مراحل و فعالیتهاي تجاري سازي، ذي نفعان درون سازماني و برون سازماني و نیز عوامل نقش آفرین درون سازماني و برون سازماني اثر گذار بر فرایند تجاري سازي فناوري هستند. فرایند تجاري سازي نیز شامل پنج مرحله اصلي و چهارده مرحله فرعي یا گام تجاري سازي است که این گامها در درون مراحل اصلي قرار داشته و به ترتیب طي می­ شوند. علاوه براین، طي هر گام تجاري سازي، هشت فعالیت امکان دارد که انجام شود که در این بین، فعالیتهاي توسعه و مستند سازي فناوري، مذاکره و چانه زنی با ذي نفعان و نیز هماهنگي و اتخاذ تصمیم از اهمیت بسیار بیشتري نسبت به سایر فعالیتها برخوردار می ­باشند.

Pages