مقدمه ای بر مقابله با اثرات تششعات فضایی و تداخل های الکترومغناطیسی در سیستمهای مخابراتی


توضیحات اولیه :

 عنوان کتاب: مقدمه ای بر مقابله با اثرات تششعات فضایی و تداخل های الکترومغناطیسی در سیستمهای مخابراتی

نویسندگان: پدرام حاجی پور، لیلا محمدی

انتشارت: آراد کتاب

سال انتشار: 1394

 

نوع دستاورد: