طراحي، راه اندازي و مديريت مراكز خدمات داده ي اينترنتي


توضیحات اولیه :

نویسنده:  عليرضا ياري، مصطفي كرمي، حسين هاشمي فشاركي                  

ناشر: آراد كتاب، با حمايت مركز تحقيقات مخابرات ايران

سال انتشار: 1388

نوع دستاورد: