آزمون نرم افزار


توضیحات اولیه :

نویسندگان: مصطفي خرم، رييس خان، عليرضا ياري، بابك معصوم پور، معصومه عظيم زاده، محمد رضا مير صراف

ناشر: داد و دانش با حمايت مركز تحقيقات مخابرات ايران

سال انتشار:1390

نوع دستاورد: