خصوصی‌سازی و آزادسازي در بخش مخابرات: اصول و مفاهيم - جلد اول


توضیحات اولیه :

نویسندگان: برات قنبري، حسين هاشمي فشاركي

انتشارات: آفتاب گرافيك با حمايت مركز تحقيقات مخابرات ايران

سال انتشار: 1383

نوع دستاورد: