اتحادیه اروپا و بحث حمایت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی در ارتباطات الکترونیکی


توضیحات اولیه :

نویسنده: محمد تقی کروبی    

انتشارات: تهران بقعه با حمایت مرکز تحقیقات مخابرات ایران

سال انتشار: 1384

نوع دستاورد: