هزينه‌يابي سرويس‌هاي اتصال متقابل: شبكه‌هاي مخابراتي


توضیحات اولیه :

نویسنده: پيتر كارترايت

مترجم: حسين هاشمي فشاركي

انتشارات: متن گستران آريا؛ با حمايت مركز تحقيقات مخابرات ايران

سال انتشار: 1384

نوع دستاورد: