خصوصی‌سازی و آزادسازي در بخش مخابرات: اصول و مفاهيم - جلد دوم


توضیحات اولیه :

نویسندگان:  برات قنبري، حسين هاشمي فشاركي

انتشارات: آفتاب گرافيك با حمايت مركز تحقيقات مخابرات ايران

سال انتشار: 1383   

نوع دستاورد: