طراحي و بهره برداري مركز داده اينترنتي


توضیحات اولیه :

نویسندگان:  كاظم احمدي، مريم بزرگي، سحر توجه، رويا ذوالفقاري، الهام رأفتي، داود ملكي، علي نوري، مهدي والي نژاد، آنيتا هادي زاده

انتشارات: مركز تحقيقات مخابرات ايران

سال انتشار: 1387

نوع دستاورد: