سيستم عامل زمين


توضیحات اولیه :

سیستم عامل زمين يك توزيع لينوكس مختص سرور است كه با استفاده از راه كار جامع مجازي سازي زمين، مي تواند مجموعه اي از برنامه هاي كاربردي آماده (اپلاينس) را بر روي يك يا چند سخت افزار اجرا كند. زمين شامل نسخه هاي ميزبان و مهمان و نيز برنامه هاي نصاب اختصاصي و نرم افزار نظارت و كنترل (اركستريتور) بر اپلاينس هاي مي باشد.
 

مشاهده آنلاین

نسخه ميزبان زمين
•    مبتني بر توزيع دبيان
•    ميزباني و مدريت ماشين هاي مجازي
•    پشتيباني از معماريهاي   x64   وamd64
•    مديريت بسته ها مبتني بر سيستم مديريت بسته هاي dpkg
نسخه مهمان
•    نسخه سبك و اختصاصي براي كاربرد مهمان
•    جداسازي داده هاي سيستمي هر سيستم عامل مهمان از داده هاي اختصاصي كاربر
•    قابليت اعمال وصله ها در هنگام بروز رساني
نصاب زمين
•    قابليت نصب به دو صورت تحت شبكه و از روي ديسك
•    قابليت نصب ميزبان زمين به عنوان بستر مچازي سازي
•    مبتني بر نصاب توزيع دبيان
•    قابليت نصب اپلاينس هاي زمين، بر روي بستر مجازي زمين
•    امكان بررسي اپلاينس ها از لحاظ وجود امضاي زمين و معتبر بودن امضا

نرم افزار مديريت هماهنگ زمين (اركستريتور)
•    نصب و راه اندازي دستي و خودكار اپلاينس ها
•    نمايش فهرست اطلاعات سخت افزاري و نرم افزاري در اختيار اپلاينس ها و مديريت مركزي آن ها
•    قابليت پيكربندي اپلاينس ها
•    قابليت دانلود مستقيم اپلاينس آماده با استفاده از فروشگاه برنامه هاي كاربردي زمين

نوع دستاورد: