ابزار پارسی پرداز


توضیحات اولیه :

 ابزار جامع پردازش زبان فارسی «پارسی پرداز» 
زبان فارسی به دلیل کمبود منابع زبانی جزو زبان هایی است که از نظر ابزارهای پردازش زبان برای پردازش متون خام فارسی با محدودیت های بسیاری مواجه است.

مشاهده آنلاین

در این پروژه  تلاش شده است تا یک مجموعه ابزار جامع برای پردازش زبان فارسی تولید شود، به نحوی که با دریافت متن خام فارسی، پردازش های زبان فارسی را از پایین ترین لایه پردازش زبان یعنی لایه لغوی آغاز کند و تا لایه های معنایی ادامه دهد. 

     ویژگی های ابزار پارسی پرداز

-    پیاده سازی 9 ابزار پردازش زبان فارسی و تجمیع آن¬ها به منظور پردازش در کلیه لایه¬های تحلیل زبان
-    ابزارهای لایه لغوی: یکسان ساز، واژه یاب، غلط یاب، ویراستکار
-    ابزارهای لایه مورفولوژی: لم یاب، ریشه یاب، برچسب گذار جزء کلام 

-    ابزارهای لایه دستور: تجزیه گر نحوی وابستگی

-    ابزارهای لایه معنا: برچسب گذار نقوش معنایی(SRL)

نوع دستاورد: