به استناد مواد "48" و "21" قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران كه بر توسعه کارآفرینی تاكيد شده است و در جهت اشاعه کارآفريني به منظور افزايش کارآمدي دانشجويان و دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي از طريق تحول در برنامه‌ها و شيوه‌هاي آموزش در مقاطع مختلف و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بيشتر دانشگاهيان در توسعه كشور، آيين‌نامه طرح توسعه کارآفريني در دانشگاه‌هاي کشور، که  به اختصار "کاراد" ناميده مي‌شود، تدوين و در کلیه دانشگاه‌هاي کشور به مورد اجراء گذاشته شده است.