نشانی:

تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، طبقه سوم ساختمان اصلی، دفتر انتقال دانش فنی و ارتباط با صنعت

کد پستی:۱۴۳۹۹۵۵۴۷۱
صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۳۹۶۱،

تلفن تماس: 982184977480+

 نمابر: 982188630356+

پست الکترونیکی: TTO@ITRC.ac.ir