ارائه مدل مناسب براي انتقال فناوري در صنايع برترICT مورد مطالعاتي : محصول STM 16

صنعت ICT و اغلـب محصـولات آن جـزو صـنايع پيچيـده و داراي فناوري هاي برتر هستند. اين پيچيدگي باعث شده اسـت شـركت هـاي كوچك و متوسط به دليل كمبود دانش به تنهايي توانايي توليد اين نوع محصــولات را نداشــته و نيازمنــد اســتفاده از همكــاري فناورانــه بــا صاحبان دانش و فناوري اين حوزه باشند. اين پـژوهش، بـا مـروري جامع بر مقالات حوزه مديريت فناوري در بازه 10 ساله اخير، عوامـل تاثير گذار بر موفقيت در انتقال فناوري را استخراج كرده است .

الگوي جامع تجاري سازي فناوري در پژوهشگاههاي دولتي ایران

با نگاهي به عملکرد پژوهشگاههاي دولتي ایران در سالهاي گذشته مي ­توان دریافت که برخلاف توانمندي­هاي فراوان در توسعه فناوري، بسیاري از آنها در امر تجاري­ سازي فناوري ناموفق عمل کرده­ اند. از این رو هدف اصلي این تحقیق، ارایه الگویي جهت تبیین تجاري سازي فناوري در پژوهشگاه­هاي دولتي و ارایه توصیه­ ها و ملاحظاتي به مدیران و سیاست گذاران فعال در عرصه توسعه علم و فناوري کشور جهت افزایش موفقیت تجاري­ سازي فناوري در پژوهشگاههاي کشور است. در این تحقیق با استفاده از روش تحقیق مطالعه موردی، با انجام بیست و چهار مطالعه موردي در شش پژوهشگاه دولتي ایران، الگویي براي تجاري سازي فناوري در پژوهشگاه هاي دولتي ارایه شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که الگوي تجاري سازي فناوري در پژوهشگاه هاي دولتي داراي چهار عنصر مراحل و فعالیتهاي تجاري سازي، ذي نفعان درون سازماني و برون سازماني و نیز عوامل نقش آفرین درون سازماني و برون سازماني اثر گذار بر فرایند تجاري سازي فناوري هستند. فرایند تجاري سازي نیز شامل پنج مرحله اصلي و چهارده مرحله فرعي یا گام تجاري سازي است که این گامها در درون مراحل اصلي قرار داشته و به ترتیب طي می­ شوند. علاوه براین، طي هر گام تجاري سازي، هشت فعالیت امکان دارد که انجام شود که در این بین، فعالیتهاي توسعه و مستند سازي فناوري، مذاکره و چانه زنی با ذي نفعان و نیز هماهنگي و اتخاذ تصمیم از اهمیت بسیار بیشتري نسبت به سایر فعالیتها برخوردار می ­باشند.

شناسایی عوامل تاثیرگذار بر کارآفرینی دیجیتالی در شرکتهای کوچک و متوسط

كارآفرینی دیجيتال شكل جدیدی از کارآفرینی است که از هم افزایی بين فناوری اطلاعات و ارتباطات و تغيير پارادایم تراکنش­های اقتصادی پدید آمده است. در این مقاله، عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی دیجيتال روی شرکتهای کوچک و متوسطی که کسب وکار دیجيتالی موفقی داشته اند، شناسایی شده است. روش تحقيق استفاده شده در این مقاله مطالعه موردی کاربردی است. بدین منظور، عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی دیجيتال بر اساس مدل GEM و آمادگی الكترونيكی انتخاب شدند و آن دسته از عوامل که دارای پایه علمی قوی تری بودند در مقاله گنجانده شدند.

تدوین و پیاده سازی قراردادهای امتیاز تکنولوژی

حضور بازيگران تأثيرگذار ميدان رقابت جهاني، در عصر انقلاب تكنولوژي، نياز به رعايت قواعد جديدي دارد. يكي از اين قواعد كه به واسطه ماهيت منحصر به فرد تكنولوژي، اهميت فزوني يافته است، حقوق مالكيت معنوي است كه حمايت از سرمايه­­گذاري­هاي مادي و معنوي خالقان تكنولوژي را در پي دارد. شكل­ گيري توافق­نامه­ هاي جديد بين ­المللي، مانند "تريپز"(ابعاد تجاري حقوق مالكيت معنوي) كه امضاي آن پيش­ نياز پيوستن كشورها به سازمان تجارت جهاني مي ­باشد، تقويت هر چه بيشتر حقوق مربوطه را در پي داشته است.

بازاریابی الکترونیکی: مزایا، روشها و روند جهانی

گسترش سريع اينترنت و نفوذ آن به ويژه در حيطه فعاليت هاي اقتصادي، موجب پيدايش كسب و كارهاي الكترونيكي و از آن جمله، بازاريابي الكترونيكي شده است. هدف اصلي اين مقاله، تبيين ميزان اهميت بازاريابي الكترونيكي در مقايسه با ساير روش هاي بازاريابي است. در اين راستا، مفهوم دقيق و ابعاد بازاريابي الكترونيكي با تاكيد بر بازاريابي اينترنتي (به عنوان زيرشاخه اي از آن) تعيين شده است. بر اساس ابعاد تعيين شده، نقاط قوت بازاريابي الكترونيكي به تفكيك سه كانال ارتباط، مبادله و توزيع، مورد مطالعه قرار گرفته اند.

توسعه تجارت سیار از دیدگاه رگولاتوی

تجارت سيار به دليل ويژگيهاي منحصر به فرد خود مانند قابليت جابجايي و دردسترس بودن، توانسته تاثير شگرفي بر كسب و كار بگذارد. كاربران مي توانند با استفاده از تلفن هاي همراه بسياري از كارها از قبيل خريد، انجام امور بانكي، سرگرمي و غيره را انجام دهند. البته تجارت سيار با موانع و مشكلاتي براي رشد و توسعه مواجه است از جمله مسائل فني مانند سرعت پايين، صفحه نمايش كوچك، طيف وسيع فناوري ها و فقدان زيرساخت مناسب و مسائل تجاري مانند هزينه، ريسك تجاري بالا و تبليغات. اما نكته اي كه شايد كمتر به آن توجه شده مباحث حقوقي و مقرراتي این حوزه است.

نوآوری باز در پارکهای علم و فناوری

نوآوري باز جریان هدفمند دانش براي سرعت بخشیدن به نوآوري داخلی و گسترش بازار با استفاده از نوآوري خارجی است. امروزه ضرورت بکارگیري نوآوري باز براي افزایش توان رقابتی شرکتها در بازارهاي داخلی و خارجی به عنوان موضوعی جدید احساس می شود. پاركهاي علم و فناوري با تحت پوشش قرار دادن شرکتهاي دانش بنیان نقش بزرگی را در بوجود آوردن نوآوري در عرصه­ هاي مختلف یک کشور ایفا می کنند. با توجه به ضرورت نوآوري در این نوع سازمانها، پاركها باید براي فراهم کردن بستري براي بکارگیري نوآوري در موسسات مستقر خود بپردازند.

CO business: 50 examples of business collaboration by Teresa Turiera & Susanna Cros

When in Infonomia we started the project co-society in 2009, we were sure that the increasing complexity of the world that we live in was calling for new solutions, and most of all, was asking new questions in order to move forward to other economic and social organization models. In a period of time defied by the acceleration of change, enabled by a growing technology and a considerable continuity in industries and markets, we have already observed how the most innovative businesses and organizations are starting to develop a new collaboration system that goes beyond the open innovation. It is about the combination of the skills of businesses belonging to very different industries with the final goal of producing new products, services and processes, and with them, a new sustainable economic energy.We never had before such a unique asset: millions of people ready to get the most of the technologic repertory of the world through their personal and collective intelligence. During the last four years co-society has searched and shared actively the best global examples and also from our country. Companies belonging to apparently distant industries are asking themselves new questions and getting to develop new products and services as the result of the collaboration with someone they never thought about before. The idea of the project is clear: to prove that, besides the usefulness of the chance meetings between companies, it is possible that new common projects arise from the systematic collaboration between organizations. Moreover, we have taken the model to other countries, which are already starting their own co-societies.

This book compiles the best 50 examples of CO- businesses. Many of them emerged by chance; others are the product of the systematic exchange between companies. An adventure that is not free from difficulties, but that has taken the most adventurous and persistent individuals to multiply their know-how and to innovate radically either in their business model, in the way of dealing with their customers or in the final product or service. Even the startups had to collaborate with each other, and also with well-established companies,because the collaboration between two good ideas multiplies the result, and because of the possibility of sharing resources and expertise enhances the product. Because the combination of technologies, applications or services increase a solution’s value. The capacity to collaborate will be a decisive factor in the future perspectives of the companies. It is not an easy way, because in most cases it hasn’t been drawn yet. For this reason we want to focus on those 50 adventurers who have already taken the first steps to a future CO-.