• 15 08 2015
 • پژوهشکده امنیت فناوری ارتباطات و اطلاعات

توضیحات اولیه :

لوح سپاس دوازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر سال 1390

احمد صلاحی


 • 15 08 2015
 • پژوهشکده امنیت فناوری ارتباطات و اطلاعات

توضیحات اولیه :

بزرگداشت هفته پژوهش، وزارت پست و تلگراف و تلفن، 1380

پژوهشگر نمونه: احمد صلاحی


 • 15 08 2015
 • پژوهشکده امنیت فناوری ارتباطات و اطلاعات

توضیحات اولیه :

رتبه دوم تحقیقات ششمین جشنواره خوارزمی، 1371

احمد صلاحی         


 • 15 08 2015
 • پژوهشکده فناوری اطلاعات

توضیحات اولیه :

دومین همایش مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور، 1393


 • 15 08 2015
 • پژوهشکده فناوری اطلاعات

توضیحات اولیه :

یازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران، 1389

پژوهشگر برتر: فرزاد  زرگری اصل


 • 15 08 2015
 • پژوهشکده فناوری اطلاعات

توضیحات اولیه :

دهمین جشنواره بزرگداشت پژوهشگران برگزیده کشور، 1388

پژوهشگر شاخص: علیرضا یاری


 • 15 08 2015
 • پژوهشکده فناوری ارتباطات

توضیحات اولیه :

 دهمین جشنواره بين المللي خوارزمي، 1375

فرامرز اسمعيلي سراجي


 • 15 08 2015
 • پژوهشکده فناوری ارتباطات

توضیحات اولیه :

دهمین جشنواره بين المللي خوارزمي، 1375

حميد رضا اخوان مختاراني


 • 15 08 2015
 • پژوهشکده فناوری ارتباطات

توضیحات اولیه :

نهمین دوره جایزه کتاب فصل بهار، 1388

عنوان کتاب: مخابرات فیبر نوری

نویسنده: فرامرز اسمعیلی سراجی


 • 14 08 2015
 • پژوهشکده فناوری ارتباطات

توضیحات اولیه :

نهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر کشور،

پژوهشگر برتر: نرگس نوری

Pages