به منظور هم افزایی علم و ثروت، هدایت نتایج طرحهای پژوهشی و فعالیتهای علمی در جهت تجاری سازی تحقیق و توسعه در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده فراوان و همچنین با هدف ایجاد انگیزه و پویایی در فعالیتهای پژوهشگران و در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی با تاکید بر توسعه اقتصاد دانش بنیان و خودکفایی کشور در حوزه فناوری های سطح بالا، رویکرد دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و پژوهشگاهها به تدریج به سمت تاسیس شرکتهای انشعابی دانش بنیان تمایل پیدا نموده است.به همین منظور در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز شیوه نامه ای به منظور ساماندهی و هماهنگ سازی تاسیس شرکتهای انشعابی تهیه و بر اساس مطالعه